Tính năng Danh bạ - contact đang được xây dựng và phát triển trên My Rever. Hiện tại, bạn nên thao tác và quản lý danh bạ của mình trên Hubspot để hiệu quả nhất.


Bạn có thể tạo liên hệ - contact mới trên My Rever theo hướng dẫn dưới đây:

---

Lưu ý:

Danh sách liên hệ của bạn từ Hubspot đang hiện có và tạo mới sẽ được tự động đồng bộ sang My Rever.