My Rever đang hỗ trợ tạo ra các mãu Flyer:

  • Mẫu nhà đất (4 mẫu): Chọn Nhà đất (listing) trực tiếp từ hệ thống và xuất bản thành 1 bản Flyer hoàn chỉnh.
  • Mẫu Dự án (2 mẫu): Chọn Dự án trực tiếp (có sẵn trên hệ thống) và xuất thành 1 bản Flyer hoàn chỉnh

---

Hướng dẫn sử dụng:

Bước 1: Vào Quảng bá > Market Studio > Tờ bướm quảng cáo (Flyer)

Bước 2: Chọn Mẫu nhà đất / Mẫu dự án phù hợp và chỉnh sửa thông tin theo ý của bạn để xuất bản

---

Video hướng dẫn tạo mẫu Flyer - Nhà đất


Video hướng dẫn tạo mẫu Flyer - Dự án