Ngoài việc cung cấp 1 website được thiết kế cá nhân hóa thông tin dành riêng cho tất cả các nhân viên kinh doanh, bạn cũng có thể thoi dõi, đo lường được năng suất, mức độ hiệu quả website của mình.

Video hướng dẫn bên dưới này sẽ chỉ cho các bạn cách thức thực hiện: https://my.rever.vn/marketing/my-website/tracking