Trong quá trình thao tác, thông tin khách hàng bạn đã tạo có thể bị sai sót, trùng lặp thông tin. Bạn có thể dễ dàng xóa đi các khách hàng đó.


Cách 1:

  • Trong danh sách khách hàng của bạn, chọn ký hiệu "bánh răng cưa", sau đó chọn mục Xóa

  • Popup thông báo sẽ xuất hiện. Chọn Xác nhận để xóa. Khách hàng này sẽ được xóa khỏi danh sách Tiềm năng/Liên hệ của bạn. Bấm Hủy để dừng thao tác xóa khách hàng này.


Cách 2:

  • Bấm chọn vào khách hàng cần xóa. Bấm nút Tương tác rồi chọn Xóa

  • Popup thông báo sẽ xuất hiện. Chọn Xác nhận để xóa. Khách hàng này sẽ được xóa khỏi danh sách Tiềm năng/Liên hệ của bạn. Bấm Hủy để dừng thao tác xóa khách hàng này.