Bạn có thể thao tác chuyển 1 cơ hội giao dịch từ bước này sang bước khác trong 1 giai đoạn rất đơn giản bằng thao tác kéo thả.

Để thao tác nhanh chuyển giao dịch từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, bạn thao tác như sau:

  • Bấm vào ký hiện 3 dấu chấm dọc ở góc cơ hội giao dịch, chọn Di chuyển tới

  • Popup thông báo hiện lên, bạn tiến hành chọn Giai đoạn và bước cần đến

  • Bạn có thể chọn bất kỳ Giai đoạn - Bước nào trong Giao dịch. Hệ thống không bắt buộc bạn chọn Giai đoạn - bước kế tiếp nhau