Sau một thời gian xuất bản, RVAs có thể Ngưng hiển thị (ẩn) hoặc Xóa vĩnh viễn bài viết tại Website của tôi. Các bước đơn giản để bạn thao tác như sau:

- Truy cập https://my.rever.vn/ => quảng bá => Website của tôi

- Chọn mục bài viết => biên tập bài viết  => chọn bài viết bạn muốn điều chỉnh hiển thị

1.Nhấn chọn Ngưng xuất bản để ẩn hiển thị bài viết trên Website của tôi (bài viết vẫn được lưu tại mục Biên tập bài viết.

2.Nhấn chọn Xóa để xóa vĩnh viễn bài viết khỏi Website và biên tập của bạn.