Bắt đầu với quản lý danh sách khách hàng tiềm năng bằng Hubspot, bạn sẽ làm quen với việc tạo Contacts khách hàng và làm việc với contact đó. Các bước để bạn tạo contact như sau:

- Truy cập bằng email Rever

- Tại thanh menu, nhấn chọ Contacts => Contacts => Create Contacts

- Bắt đầu nhập thông tin, trong đó:

    * EMAIL: là trường thông tin không bắt buộc, bạn hoàn toàn có thể bỏ qua email nếu không có trong lần đầu nhập contacts. Tuy nhiên, email KHÔNG ĐƯỢC TRÙNG nên nếu bạn nhập trùng email với contacts cũ của bạn đã có, hệ thống sẽ không tạo được contacts mới

.

    * Để tạo mới contacts, bạn cần nhập 1 trong 3 trường thông tin Email, Họ, Tên khách hàng trước.

    * Sau đó các trường thông tin bên dưới sẽ mở ra và bạn tiếp tục nhập thông tin. Lưu ý: Các trường thông tin gắn * là bắt buộc.

Sau khi nhập đủ 3 trường thông tin bắt buộc Số điện thoại, Danh xưng, Phân loại khách hàng bạn có thể tạo ngay Contact hoặc tiếp tục điền thêm các trường thông tin khác.


Để hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm Video hướng dẫn bên dưới.