Trong quá trình làm việc hằng ngày, đôi lúc có quá nhiều thông tin quan trọng bạn cần nắm bắt. Tính năng lưu bài viết/ tin nhắn hoặc thông báo sẽ giúp bạn lưu trữ thông tin tốt hơn và thuận tiện cho việc tìm kiếm về sau hơn.

* LƯU BÀI VIẾT HOẶC THÔNG BÁO 

Đầu tiên bạn nhấn vào dấu "..." trên cùng bên phải bài viết hoặc thông báo muốn lưu => chọn Save post (Lưu bài viết)

* LƯU TIN NHẮN

Đối với tin nhắn, bạn nhấn biểu tượng lưu bên cạnh tin nhắn

Sau đó tin nhắn được lưu sẽ được gắn nhãn. Nếu bạn muốn bỏ lưu nhấn vào biểu tượng bỏ lưu.