Với mỗi Ticket được tạo ra để ghi nhận công việc/hỗ trợ đôi khi sẽ cần sự tham gia, phân việc và giám sát của nhiều người (bộ phận). Do đó, khi cần thêm người theo dõi nội dung và tiến trình của ticket hãy thêm Người có liên quan vào ticket của bạn. Một số lưu ý khi thêm người có liên quan:

  • Người có liên quan có thể được thêm ngay từ đầu hoặc sau khi tạo Ticket
  • Người có liên quan vẫn sẽ nhận được các mail thông báo liên quan ticket đó (chỉ định người thực hiện, chuyển bước thực hiện,v.v.)
  • Người có liên quan sẽ xem và thao tác được mọi tính năng của ticket như: ghi chú, gửi mail. ghi nhận, tạo lịch hẹn,...

Các bước thực hiện thêm người có liên quan:

  1. Người có liên quan thêm ngay khi tạo ticket: Chọn Thêm người có liên quan ngay bên dưới Người tiếp nhận > Nhập tên người có liên quan và chọn tương tự như khi chọn người tiếp nhận.

    2. Thêm người có liên quan sau khi tạo Ticket: tại Thông tin chi tiết > Người liên quan > Thêm

Sau khi Chọn người liên quan > Cập nhật